Service Terms and Conditions AREPA Benelux

 

Algemene voorwaarden

Voorwaarden van toepassing op de uitvoering van diensten door AREPA Benelux bv, gevestigd te Amersfoort.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Arepa Benelux B.V. (hierna te noemen Arepa) en op alle door Arepa aangegane opdrachten en maken daarvan deel uit.
 2.  
 3. In het navolgende wordt verstaan onder:
    
  • Opdrachtgever: een natuurlijk persoon die, dan wel rechtspersoon die, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersonen dat, aan Arepa opdraagt werkzaamheden te verrichten;
  •  
  • Opdracht: de overeenkomst waarbij Arepa zich jegens de opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten;
  •  
  • Reconditionering van apparatuur: het dusdanig behandelen van apparatuur dat deze door middel van een systeem van ontmanteling, reiniging, droging, assemblage en testen en/of reparatie ontdaan wordt van een verontreiniging en alle gevolgen van verontreiniging.
 4.  
 5. Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet, tenzij deze voorwaarden schriftelijk door Arepa zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Arepa, daaronder begrepen gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend en gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2.  
 3. Een door Arepa gedaan aanbod vervalt na een periode van twee weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, indien het alsdan nog niet door de opdrachtgever is geaccepteerd. Arepa heeft de mogelijkheid de opdrachtgever voor afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk mede te delen, dat zij de termijn waarbinnen het aanbod dient te worden geaccepteerd met een door haar te bepalen periode verlengt.
 4.  
 5. De door Arepa gedane aanbiedingen en door haar vervaardigde of verstrekte onderzoeksrapporten, beschrijvingen, analyses, berekeningen en adviezen en dergelijke blijven te allen tijde haar eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht en dienen op eerste verzoek aan haar te worden teruggeven. Genoemde bescheiden mogen niet dan na haar schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gekopieerd, nagemaakt, aan derden al dan niet voor wedergebruik worden bekend gemaakt of ter beschikking gesteld. Arepa behoudt zich de auteursrechten op deze bescheiden voor. Niets in deze algemene voorwaarden strekt tot de overdracht van dergelijke rechten of daarvan afgeleide rechten.

Artikel 3. Opdrachten/overeenkomsten

 1. Opdrachten- of eventuele wijzigingen of aanvullingen daarvan- worden eerst bindend door schriftelijke aanvaarding in een door Arepa ondertekende opdrachtbevestiging, respectievelijk bij niet schriftelijke opdrachtbevestiging, nadat met de uitvoering van de werkzaamheden door Arepa een aanvang is genomen.
 2.  
 3. Arepa is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Arepa door de opdrachtgever niet is geïnformeerd over gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de overeenkomst. Evenmin is Arepa aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Arepa is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4.  
 5. Wijzigingen in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds opgedragen werkzaamheden, worden geacht tot stand te zijn gekomen, zodra Arepa deze wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd, dan wel Arepa een aanvang met de uitvoering van de werkzaamheden heeft gemaakt.
 6.  
 7. De gegevens vermeld in onderzoeksrapporten, beschrijvingen, analyses, berekeningen en dergelijke alsmede mededelingen omtrent te verwachten prestaties van door Arepa te leveren werkzaamheden zijn geheel vrijblijvend zonder enige verplichting, en worden alleen gedaan bij wijze van niet-bindende informatie.

Artikel 4. Wijze van uitvoering

 1. Arepa zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Arepa het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2.  
 3. Arepa zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen geven.
 4.  
 5. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de opdracht, is geen fatale termijn voor Arepa, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de termijn, dient de opdrachtgever Arepa derhalve schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een termijn van tien werkdagen.

Artikel 5. De verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor ongestoorde toegang tot en zonodig afgifte van de te behandelen apparatuur voor medewerkers van Arepa of door haar ingeschakelde derden, ongeacht tijdstip, dag, weekend of feestdag.
 2.  
 3. De opdrachtgever zal Arepa zonder uitstel informeren omtrent vertragingen, storingen, schades of andere omstandigheden, die een vertraging van de uitvoering van haar werkzaamheden tot gevolg hebben.
 4.  
 5. De opdrachtgever stelt op verzoek van Arepa zonder kosten het noodzakelijke personeel ter beschikking (zoals kraanmachinisten, bedrijfselektriciens, bedieningsvakmensen, enz.) die Arepa nodig heeft voor het uitvoeren van haar opdrachten, ongeacht tijdstip, dag, weekend of feestdag.
 6.  
 7. De opdrachtgever stelt Arepa zonder kosten speciale gereedschappen, apparatuur, hef- en transportvoorzieningen, licht en/of verlichtingssystemen, elektriciteit, gas en water, handgereedschappen enz. ter beschikking voor zover Arepa of door haar ingeschakelde derden nodig heeft/hebben voor de uitvoering van de opdracht.
 8.  
 9. De opdrachtgever verleent aan Arepa alle medewerking en verstrekt alle informatie ten behoeve van al haar werkzaamheden.
 10.  
 11. De opdrachtgever verstrekt aan Arepa de noodzakelijk documentatie, zoals bijvoorbeeld handboeken.
 12.  
 13. De opdrachtgever dient voor de ontvangst van de retourkomende goederen te tekenen.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn netto prijzen, exclusief BTW, eventuele invoerrechten en inklaringskosten en zijn gebaseerd op per datum van de aanbieding geldende lonen, salarissen, sociale lasten, energie, overheidslasten, materiaalprijzen en dergelijke.
 2.  
 3. Tussentijdse herziening van prijzen bij verandering van in lid 1 genoemde factoren is dienovereenkomstig mogelijk.
 4.  
 5. Bij onregelmatige uren (over- en weekenduren) is een toeslagregeling van toepassing.
 6.  
 7. Indien de opdrachtgever zijn (schade)vordering heeft gecedeerd aan een verzekeringsmaatschappij, dan blijft de opdrachtgever niettemin verplicht de BTW aan Arepa te voldoen over het door de verzekeringsmaatschappij aan Arepa verschuldigde bedrag.

Artikel 7. Betaling

 1. De aan Arepa verschuldigde bedragen dienen door de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur op de bankrekening van Arepa te zijn bijgeschreven.
 2.  
 3. Betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting en zonder schuldvergelijking, contant ter plaatse waar Arepa is gevestigd of door overmaking op een door haar aangewezen bank- of girorekening. De dag van creditering van de bank- of girorekening van Arepa geldt als de dag van betaling.
 4.  
 5. Indien de opdrachtgever niet binnen de op de factuur aangegeven termijn betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en aan Arepa over het openstaande bedrag vanaf vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening een direct opeisbare rente verschuldigd van 2 % per (gedeelte van een) maand.
 6.  
 7. Alle op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten komen vanaf het moment bedoeld in lid 3 eveneens voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt berekend:
  • over de eerste € 3.000,-- 15 %
  •  
  • over het meerdere tot € 6.000,-- 10 %
  •  
  • over het meerdere tot € 15.000,-- 8 %
  •  
  • over het meerdere tot € 60.000,-- 5 %
  •  
  • over het meerdere boven € 60.000,-- 3 %

Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger dan dit bedrag liggen, de werkelijk gemaakte kosten.

 1. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde rente en kosten, waaronder ook vallen proceskosten, en vervolgens van de facturen die het langst openstaan.
 2.  
 3. Alle vorderingen van Arepa op de opdrachtgever zijn terstond en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting of in verzuim is met betalen, failliet wordt verklaard, dan wel een daartoe strekkend verzoek wordt ingediend, (voorlopige) surséance van betaling dan wel wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt of wordt verleend, of indien de opdrachtgever door welke oorzaak ook de vrije beschikking over (een gedeelte van) zijn vermogen verliest of dreigt te verliezen. Arepa is alsdan bevoegd al haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
 4.  
 5. Reclames geven op zichzelf de opdrachtgever niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 6.  
 7. Arepa behoudt zich het recht voor betaling à contant bij aflevering, betaling vooraf of het stellen van zekerheid te eisen of in nog andere zin afwijkende betalingscondities te stellen.

Artikel 8. Vervoer en vervoersrisico

 1. Tenzij anders is overeengekomen komen de kosten voor vervoer, alsmede de premie van de transportverzekering voor rekening van de opdrachtgever.
 2.  
 3. Onder alle omstandigheden vindt het transport geheel voor risico van de opdrachtgever plaats.

Artikel 9. Garantie ten aanzien van de kwaliteit

 1. Arepa garandeert dat aan de door Arepa gereconditioneerde apparatuur geen verder risico bestaat op corrosievorming en/of storingen, als gevolg van de situatie die tot de reconditioneringsbehandeling aanleiding gaf en/of als gevolg van de reconditioneringsbehandeling zelf.
 2.  
 3. Bovengenoemde garantie geldt voor een periode van maximaal drie maanden, na datum van behandeling, en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan.
    
  • De apparatuur dient onder de omstandigheden geplaatst te zijn, zoals de leverancier of de fabrikant in fabrieksspecificaties heeft voorgeschreven;
  •  
  • Het ontstaan van corrosie en/of storingen is duidelijk aantoonbaar het gevolg van de situatie die tot de reconditioneringsbehandeling aanleiding gaf en/of het  gevolg van de reconditioneringsbehandeling zelf;
  •  
  • Arepa dient binnen twee werkdagen nadat de corrosievorming en/of storingen zijn ontdekt of hadden  dienen te zijn ontdekt, schriftelijk op de hoogte te  worden gesteld.
 4.  
 5. Indien Arepa het beroep op de garantie gegrond acht, is Arepa vrij in de keuze de opdrachtgever een bedrag (exclusief BTW) uit te keren dat gelijk is aan het bedrag (exclusief BTW) dat voor de betreffende reconditioneringsbehandeling in rekening is of wordt gebracht, dan wel tot kostenloze vervanging c.q. reparatie van onderdelen of het verhelpen van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden.
 6.  
 7. Arepa’s garantie geldt niet voor die schadegevallen, die het gevolg zijn van bedieningsfouten, het uitvallen van de energievoorziening, ongelukken of andere externe omstandigheden. Tevens geldt Arepa’s garantie niet indien de opdrachtgever of derden zonder toestemming van Arepa de producten hebben bewerkt.
 8.  
 9. In het geval onderdelen door Arepa vervangen worden, geldt voor die onderdelen de garantie, zoals die door de leverancier van de onderdelen is verstrekt. In deze gevallen omvat de garantie maximaal uitsluitend het verstrekken van het nieuwe onderdeel ter vervanging van het defecte onderdeel en niet de kosten van demontage en montage.

Artikel 10. (Niet toerekenbare) tekortkomingen

 1. Een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht kan Arepa niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2.  
 3. Als niet-toerekenbare tekortkoming wordt mede beschouwd en contractueel daarmee gelijk gesteld: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, in beslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere omstandigheden die Arepa redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft en op grond waarvan zij, indien zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.
 4.  
 5. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de opdracht, ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming heeft Arepa het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste 12 maanden op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 6.  
 7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig één of meer verplichtingen nakomt, die voor hem uit de met Arepa gesloten opdracht voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Arepa na te komen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, toepassing van de wettelijke schuldsanering, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie of overdracht- al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts in geval goederen van de opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen, heeft Arepa het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste 12 maanden op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 8.  
 9. Ingeval van opschorting of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst op grond van artikel 10.3 en 10.4 door Arepa, heeft Arepa het recht terstond betaling te verlangen van al haar werkzaamheden tot het moment van opschorting of (gedeeltelijke) ontbinding. Arepa is tijdens de opschorting bevoegd- en aan het einde daarvan verplicht- te kiezen voor uitvoering van de overeenkomst, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Ontbinding geheel of gedeeltelijk vindt plaats door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring.

Artikel 11. Gevolgen onderbreking opdracht

 1. De opdrachtgever kan Arepa verzoeken de werkzaamheden te onderbreken. De opdrachtgever is verplicht Arepa dit schriftelijk kenbaar te maken.
 2.  
 3. Ingeval van onderbreking van de opdracht is de opdrachtgever verplicht Arepa te vergoeden:  
  • het verschuldigde honorarium naar de stand van zaken;
  •  
  • de gemaakte kosten;
  •  
  • de gemaakte overheadkosten;
  •  
  • de kosten voortvloeiende uit de eventueel door Arepa voor de vervulling van de opdracht noodzakelijkerwijs aangegane verbintenis met derden;
  •  
  • de schade die Arepa door de onderbreking lijdt, behoudens in geval van onderbreking van de opdracht wegens niet toerekenbare tekortkoming.
 4.  
 5. Wanneer de opdracht later voortgezet wordt, zullen extra werkzaamheden die uit het opnieuw opstarten van de opdracht voor Arepa voortvloeien door de opdrachtgever worden vergoed.
 6.  
 7. Arepa en de opdrachtgever zullen overleggen of bepalingen van de opdracht aan de nieuwe situatie moeten worden aangepast.
 8.  
 9. Ingeval van onderbreking langer dan 1 week heeft ieder der partijen het recht de opdracht te beëindigen zonder dat partijen over en weer gebonden zijn tot een andere vergoeding dan die welke volgt uit het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever dient Arepa onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van een afwijking of schade en haar daarin de gelegenheid te bieden deze afwijking of schade zelf binnen redelijke termijn te komen constateren.
 2.  
 3. Arepa krijgt van de opdrachtgever indien zij haar aansprakelijkheid voor de afwijking of schade erkent, een redelijke termijn om zelf de afwijking of schade te herstellen.
 4.  
 5. Arepa is niet aansprakelijk voor alle door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte of gevolgschade die verband houdt met een tekortkoming door haar, dan wel door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van opzet op grove schuld.
 6.  
 7. Indien Arepa uit hoofde van het vorige lid toch op enig moment aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid van Arepa beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Arepa voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt c.q. is uitgesloten van verzekering, of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Arepa te allen tijde en in alle situaties beperkt tot een maximum van € 50.000,--, tenzij de schade te herleiden is naar een bepaald object en het ter zake gefactureerde bedrag lager is, in welk geval de schade beperkt is tot éénmaal het factuurbedrag van dit object.
 8.  
 9. Opdrachtgever vrijwaart Arepa voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de opdracht gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door Arepa.
 10.  
 11. Goederen van opdrachtgever en/of derden, die aanwezig zijn in het bedrijf van Arepa zijn tegen geen enkel risico verzekerd. Arepa is in geen geval aansprakelijk te stellen indien goederen van opdrachtgever en/of derden beschadigd zijn door brand, explosie, waterschade enzovoort. Ook is Arepa niet aansprakelijk voor diefstal, vermissingen het in ongerede raken van goederen van opdrachtgever en/of derden.

Artikel 13. Geschillen regeling en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen- welke ook- daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd die naar aanleiding van de opdracht of opdrachten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en Arepa mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.
 2.  
 3. Op de door Arepa gesloten opdracht is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Depot

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 31025070 bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Amersfoort.

Correspondentieadres

AREPA BENELUX
Terminalweg 31
3821 AJ Amersfoort

Centraal telefoonnummer
+31 (0)33 453 50 30

E-mailadres
arepa@arepa.nl

Website
https://www.arepa.nl/