Service Terms and Conditions for AREPA Inspexx

 

Algemene voorwaarden

Voorwaarden van toepassing op de uitvoering van diensten door Inspexx bv, gevestigd te Amersfoort.
AREPA Inspexx is een handelsnaam van Inspexx bv.

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Op alle aanbiedingen van en alle opdrachten aan AREPA Inspexx tot uitvoering van diensten door AREPA Inspexx en op alle overeenkomsten met AREPA Inspexx terzake, zijn deze voorwaarden van Onder diensten in de zin van deze voorwaarden worden onder meer verstaan advies-, ontwerp- en toezichthoudende werkzaamheden, cursussen, meet-, inspectie en controle-, analyse-, montage-, reparatie- beproeving- en onderhoudswerkzaamheden en het leveren van software voor materieelbeheer.
 2.  
 3. De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever (hierna opdrachtgever) van AREPA Inspexx wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4.  
 5. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door AREPA Inspexx uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van AREPA Inspexx zijn vrijblijvend.
 2.  
 3. Opdrachten en acceptatie van een aanbieding door de opdrachtgever gelden als onherroepelijk. Mondelinge opdrachten gelden slechts als aanvaard indien zij schriftelijk zijn bevestigd.
 4.  
 5. Opdrachten en/of eventuele wijzigingen of aanvullingen daarvan komen tot stand en worden eerst bindend voor AREPA Inspexx door schriftelijke aanvaarding door AREPA Inspexx, respectievelijk bij niet schriftelijke opdrachtbevestiging, nadat met de uitvoering van de werkzaamheden door AREPA Inspexx een aanvang is genomen.

Artikel 3. Prijs

 1. Door AREPA Inspexx opgegeven of met AREPA Inspexx overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten van vervoer en verblijf personeel. Kosten die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijkerwijs worden gemaakt door opdrachtgever zelf of door derden, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering/ Verplichtingen opdrachtgever

 1. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet dan nadat AREPA Inspexx beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, tekeningen en bescheiden en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen.
 2.  
 3. AREPA Inspexx bepaalt de wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd en is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
 4.  
 5. De opdrachtgever zal alles doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om AREPA Inspexx in staat te stellen haar werkzaamheden zonder beperkingen uit te Hij dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving met inachtneming van alle geldende voorschriften en instructies. Zo nodig instrueert hij het personeel van AREPA Inspexx. Tevens dient de opdrachtgever zorg te dragen voor de aanwezigheid van begeleidend personeel o.a. voor het uit- en inschakelen van (elektrische) installaties en eventueel noodzakelijke montage-, reparatie-, beproeving- en onderhoudswerkzaamheden.
 6.  
 7. De opdrachtgever stelt aan AREPA Inspexx de voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruikelijke faciliteiten alsmede de specifiek overeengekomen faciliteiten tijdig ter beschikking.
 8.  
 9. De opdrachtgever is verplicht, indien bij de uitvoering van de werkzaamheden informatiebestanden van opdrachtgever betrokken zijn of informatiebestanden direct of indirect beschadigd of verloren kunnen raken, hiervan actuele back-up bestanden te maken en deze op adequate wijze te bewaren en te beschermen.
 10.  
 11. Het onder punt 3, 4 en 5 gestelde geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 12.  
 13. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat voor een juiste uitvoering daarvan meer of andere werkzaamheden noodzakelijk zijn dan overeengekomen zal AREPA Inspexx deze bij opdrachtgever in rekening brengen.
 14.  
 15. Een overeengekomen termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht, is geen fatale termijn voor AREPA Inspexx. Deze termijn wordt in ieder geval verlengd met de tijd dat de uitvoering is vertraagd door overmacht en/of de tijd die opdrachtgever later is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 5. Risico

 1. Het risico van schade door of aan zaken van de opdrachtgever waaraan, waarmee of in verband waarmee werkzaamheden worden verricht door AREPA Inspexx is voor de opdrachtgever.

Artikel 6. Overmacht

 1. AREPA Inspexx is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijs buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, staking, stiptheidsacties en uitsluitingen.
 2.  
 3. Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk presteren door derden, waaronder begrepen opdrachtgever zelf, waardoor AREPA Inspexx niet aan haar verplichtingen kan voldoen, geldt eveneens als overmacht.
 4.  
 5. In geval van overmacht aan de zijde van AREPA Inspexx worden haar verplichtingen Indien de overmacht langer duurt dan één maand, zijn zowel AREPA Inspexx als opdrachtgever gerechtigd voor het niet uitgevoerde deel van de werkzaamheden de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat AREPA Inspexx gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie en onverminderd de haar toekomende rechten.

Artikel 7. Rapportages

 1. Voor zover er door AREPA Inspexx rapportages of adviezen worden opgesteld betreffen dit rapportages en adviezen die naar beste weten de stand van zaken op de datum van de uitgevoerde werkzaamheden weergeven. De rapportages en adviezen hebben een signalerend karakter.
 2.  
 3. AREPA Inspexx geeft geen garantie op volledigheid van de door haar opgestelde rapportages en adviezen, noch draagt zij enige verantwoordelijkheid voor onverhoopte fouten of onvolkomenheden in haar rapportages en adviezen.

Artikel 8. Reclames

 1. Reclames ter zake van tekortkomingen, dienen binnen een termijn van één jaar na het blijken daarvan schriftelijk bij AREPA Inspexx aangemeld te zijn op straffe van verval.
 2.  
 3. Indien een reclame terecht is, heeft AREPA Inspexx de keuze de betreffende werkzaamheden opnieuw uit te voeren, hetzij naar redelijkheid een gedeelte van de factuurwaarde te crediteren.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. AREPA Inspexx is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van niet publieke aard welke haar in het kader van de opdracht en de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking is gesteld door de opdrachtgever, behoudens het geval dat wet of recht zich daar tegen verzet.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. De auteursrechten en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot van AREPA Inspexx afkomstige of door haar geleverde of gebruikte software, computer programmatuur, (systeem) ontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapporten, cursussen blijven zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden het uitsluitend eigendom van AREPA Inspexx en gaan niet op de opdrachtgever over, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming ervan van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. AREPA Inspexx is niet aansprakelijk voor alle door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte schade of gevolgschade die verband houdt met een tekortkoming door haar, dan wel door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de opdracht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 2.  
 3. Indien AREPA Inspexx uit hoofde van het vorige lid toch op enig moment aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid van AREPA Inspexx beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering van AREPA Inspexx voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt c.q. is uitgesloten van verzekering, of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van AREPA Inspexx te allen tijde en in alle situaties beperkt tot één maal het factuurbedrag ter zake het onderdeel van de uitgevoerde werkzaamheden waardoor of in verband waarmee de schade is ontstaan en in ieder geval beperkt tot een maximum van € 50.000,00.
 4.  
 5. De opdrachtgever zal AREPA Inspexx, haar werknemers en de voor uitvoering van de werkzaamheden door haar ingeschakelde derde(n) vrijwaren van iedere aanspraak van derde(n) in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 6.  
 7. Enige aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van informatiebestanden is onder alle omstandigheden uitgesloten (zie ook artikel 4 lid 5 en artikel 5).

Artikel 12. Betaling en zekerheid

 1. Betaling dient te geschieden 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeen gekomen.
 2.  
 3. De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantie aanspraken schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4.  
 5. Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande lid voldoet is hij zonder in gebreke stelling in Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim duurt.
 6.  
 7. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten in verband met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen laste. Buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te zijn.
 8.  
 9. AREPA Inspexx heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling te vorderen of zekerheid te verkrijgen.

Artikel 13. Beëindiging

 1. Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft AREPA Inspexx het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande in gebreke stelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te beëindigen, met behoud van haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
 2.  
 3. Indien een van de omstandigheden, zoals genoemd bij lid 1, zich voordoet, zijn alle verplichtingen van de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen welke tussen opdrachtgever en AREPA Inspexx bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van AREPA Inspexx.
 2.  
 3. De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

 

Deze Algemene voorwaarden zijn in september 2006 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Gelderland.