AREPA Inspexx bewijslastportaal

Een door AREPA Inspexx uitgevoerde SCIOS-scope 8, 10 of 12, inspectie wordt na uitvoering afgemeld in het SCIOS-portaal, onafhankelijk van het inspectieresultaat. Het resultaat van de inspectie (wel of geen geconstateerde gebreken) wordt bij de afmelding vermeld. Wanneer na een inspectie met constateringen vastgesteld wordt dat de constateringen zijn weggenomen, dan wordt de bestaande afmelding met constateringen gewijzigd in een afmelding zonder constateringen. Daarbij wordt aangegeven hoe is vastgesteld dat de constateringen zijn weggenomen:

 • Herinspectie op locatie;
 • Beoordeling van het bewijsmateriaal dat door of namens de installatie-eigenaar is aangeleverd.

De geconstateerde gebreken hebben een verhoogd risico. Wij adviseren u dringend constateringen met classificatie 1 direct te herstellen, de overige constateringen zo spoedig mogelijk. Het wijzigen van een afmelding met constateringen naar een afmelding zonder constateringen moet binnen één (1) jaar na de inspectiedatum plaatsvinden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de tijd die nodig is voor beoordeling en verwerking van de bewijslast.

 

OPTIES

Er zijn een drietal mogelijkheden van toepassing bij inspecties met constateringen:

 • Op locatie: AREPA Inspexx voert de gehele herbeoordeling uit op locatie.
 • Of afstand: Indien er geen metingen* op de locatie van toepassing zijn: uw installateur of
  technische dienst maakt gebruik van ons bewijslastportaal om de bewijslast van herstel aan
  te leveren. AREPA Inspexx controleert dit bewijs op afstand.
 • Combinatie: Uw installateur of technische dienst maakt gebruik van ons bewijslastportaal om
  de bewijslast van herstel voor zover mogelijk aan te leveren. AREPA Inspexx controleert dit
  bewijs op afstand en beoordeeld op locatie alleen nog maar de constateringen die niet vanaf
  afstand beoordeeld mogen worden.

*Noot: constateringen die niet vanaf afstand beoordeeld kunnen worden omvatten naast metingen
ook thermografische constateringen, bepaalde constateringen in relatie tot documentatie
(bijvoorbeeld scope 12 tekeningen), en visuele constateringen waarbij herstel niet vanaf een foto is te
beoordelen.

 

KOSTEN

Aan de uitvoer van de werkzaamheden zijn kosten verbonden. Voor deze kosten is een vaste prijs afgegeven, zie bijlage B van het inspectierapport. Bij gebruik van het AREPA Inspexx bewijslastportaal gaat u akkoord met de daarbij komende kosten voor de beoordeling en verwerking van de bewijslast.

 

ONLINE BEWIJSLASTPORTAAL

AREPA Inspexx heeft voor het aanleveren van bewijslast een online portaal in gebruik om op eenvoudige wijze het bewijs van herstel aan te leveren ter beoordeling aan onze inspecteur. Het portaal is een onlinemogelijkheid (website) om gegevens door te geven. Dit werkt het beste op een tablet of telefoon met Android of iOS met een standaard browser (Google Chrome, Safari of Microsoft Edge). Om het portaal te gebruiken is een online dataverbinding noodzakelijk. Er hoeft geen software (app) te worden geïnstalleerd.

In onze rapportages is een verdere uitleg opgenomen, inclusief directie links (via QR-codes) naar het online portaal.

 • In bijlage A.6, Uitleg herstelcategorie. Hier staan de constateringsnummers bij de
  herstelbewijs categorie.
 • In bijlage B.7, QR-codes voor het aanleveren van bewijslast. Hier staan de QR-codes die van
  toepassing zijn voor de uitgevoerde inspectie.

 

HERINSPECTIE OP LOCATIE

De omvang van de constateringen kan herinspectie nodig maken. Wanneer opnieuw metingen gedaan moeten worden, is herinspectie onontkoombaar. Het overnemen van metingen van derden is niet mogelijk binnen het SCIOS-systeem (metingen dienen te worden uitgevoerd door SCIOS-scope 8, 10 of 12 gecertificeerde inspecteurs in dienst bij een SCIOS gecertificeerd bedrijf).
Constateringen die niet vanaf afstand beoordeeld kunnen worden omvatten naast metingen ook thermografische constateringen, bepaalde constateringen in relatie tot documentatie (bijvoorbeeld scope 12 tekeningen), en visuele constateringen waarbij herstel niet vanaf een foto is te beoordelen.

 

AANLEVEREN BEWIJSLAST

De bewijslast of ontbrekende documenten die de installateur en/of eigenaar aanlevert, moet zodanig zijn dat de inspecteur kan vaststellen dat de oorzaak die leidde tot de constatering(en) weggenomen zijn.

 

UITLEG QR-CODES

Er zijn een aantal constateringen die dienen te worden hersteld voordat uw installatie kan worden afgemeld als afmelding zonder constateringen. AREPA Inspexx dient hiertoe het herstel te beoordelen op basis van bewijslast. De bewijslast dient in de vorm van foto’s te worden aangeleverd via het bewijslastportaal. Zie hiertoe de onderstaande instructies.

 

STAP 1: BEWIJSLASTPORTAAL ACTIVEREN DOOR DE OPDRACHTGEVER (QR-CODE VOOR DE OPDRACHTGEVER)

Scan de QR-code met uw telefoon of tablet (Android of iOS). U krijgt dan de mogelijkheid om uw project te activeren voor uw installateur of technische dienst.

IBP01    IBP02    IBP03

Bevestiging van kosten voor de controle en verwerking van de ingestuurde bewijslast.

IBP04    IBP05

Informeer hierna uw installateur of technische dienst over de werkwijze.

 

STAP 2: BEWIJSLAST AANLEVEREN DOOR DE INSTALLATEUR OF TECHNISCHE DIENST (QR-CODE VOOR DE INSTALLATEUR)

Voor de installateur of technische dienst: scan uw QR-code met uw telefoon of tablet (Android of iOS). Voer uw gegevens in en bevestig deze. U krijgt dan een overzicht van alle constateringen waarbij bewijslast vereist is. Per constatering dient u bewijslast te uploaden in de vorm van foto’s. Specifiek uitleg over de schermen voor het toevoegen van de bewijslast vindt u uitgewerkt onderin deze handleiding.

In de tab “Constateringen” staat het aantal constateringen welke ingevoerd kunnen worden.

IBP06    IBP07

De tab “Info” geeft de informatie over de constatering en het volgnummer, in de tab “Foto” de beelden van de constatering welke samen overeen komen met het inspectierapport.

IBP08   IBP09

Voor het invoeren van de bewijslast van het herstel kan de volgende methode gebruikt worden. Onder de tab bewijslast kunt u uw foto’s toevoegen, zie de volgende drie stappen.

IBP10    IBP11    IBP12

Selecteer het “+ veld” voor de invoer van de foto, kies hierna “bestand kiezen”, via een pop-up scherm kan een selectie gemaakt worden tussen “camera” of “fotobibliotheek”. Wanneer de foto is gemaakt of het bestand is geselecteerd wordt met “Uploaden” de foto in het veld ingevoerd.

Hieronder drie voorbeeld afbeeldingen. De eerste afbeelding het geselecteerde bestand voor uploaden. De tweede afbeelding geeft aan de mogelijkheid voor zowel horizontaal als verticale afbeeldingen. In afbeelding drie de tab “Toelichting”, kan ter verduidelijking een omschrijving worden gegeven.

IBP13    IBP14    IBP15

Onderaan is er een optie om de volgende of vorige constatering te selecteren. Dit kan ook via de overige opties in het bewijslast menu. Om naar het hoofdmenu te gaan klik op de drie streepjes links bovenin het scherm. Als alle* bewijslast is ingevoerd kan de laatste stap worden ondernomen door de opdrachtgever.

*Noot: indien niet voor alle constateringen bewijslast kan worden ingevoerd is een herinspectie op locatie voor de openstaande constateringen onontkoombaar.

 

STAP 3: BEWIJSLASTPORTAAL GEREED MELDEN AAN AREPA INSPEXX DOOR DE OPDRACHTGEVER (QRCODE VOOR DE OPDRACHTGEVER)

Wanneer al het bewijslast is ingestuurd in het portaal kunt u het project afmelden door de laatste QR-code te scannen. AREPA Inspexx zal daarna de aangeleverde bewijslast beoordelen en bij goedkeuring* de inspectie bij SCIOS registreren als “afmelding zonder constateringen”.

*indien er constateringen zijn waarvan het herstel op locatie moet worden vastgesteld (bijvoorbeeld metingen) dienen deze werkzaamheden eerst plaats te vinden. Wij nemen hiervoor contact met u op na het gereed melden van het project.

IBP16    IBP17

Mocht u vragen of opmerking hebben kunt u gebruik maken van het online vragenformulier:
www.arepa.nl/inspectieformulier

 

OPTIES BEWIJSLAST MENU (TABBLADEN)

Tabblad “Constateringen”:

IBP18

 1. Het portaal sluiten.
 2. Handleiding.
 3. Tabblad toetsen voor het navigeren naar specifieke constateringen.
 4. Het aantal constateringen in de betreffende categorie.
 5. Navigatie toets om naar de constatering te gaan.
 6. Nog open staande constateringen waar bewijslast moet worden toegevoegd.
 7. Constateringen met toegevoegd bewijslast.
 8. Overige constateringen waar op locatie herstelbewijs is toegevoegd door de inspecteur.
 9. Constateringen welke door de Inspexx inspecteur op locatie moet worden beoordeeld.
 10. Volgnummer/constateringsnummer.
 11. Classificatie van de constatering.
 12. Het aantal schakel- en verdeelinrichtingen en het aantal dat is vervangen.
 13. Foto’s van de schakel- en verdeelinrichtingen.

Tabblad “Gebouwdeel”:

IBP19

 1. Sortering van bouwlaag of gebouwdeel.
 2. Sortering van de ruimte in de daarboven geselecteerd bouwlaag of gebouwdeel.
 3. Het aantal constateringen welke aanwezig zijn in de hiervoor gemaakte selectie.
 4. Het aantal constateringen welke door de Inspexx inspecteur wordt her beoordeeld op locatie.
 5. Selectie mogelijkheid voor een specifiek volgnummer.

De “Gebouwdeel” tab is om het zoeken naar constateringen in ruimtes gegroepeerd en gemakkelijk
te houden, zodat ruimte voor ruimte afgewerkt kan worden. De filtering van dit tabblad werkt van
boven naar beneden.

Tabblad “Verdeler”:

IBP20

 1. Selectie van de opgenomen schakel- en verdeelinrichtingen.
 2. Indien de verdeler is vervangen kan dat hier aangegeven worden zodat nieuwe foto’s van de schakel- en verdeelinrichting kunnen worden toegevoegd.
 3. Openstaande constateringen van de geselecteerde schakel- en verdeelinrichtingen.
 4. Al op locatie her beoordeelde constateringen van de geselecteerde schakel- en verdeelinrichtingen.
 5. Selectie mogelijkheid voor een specifiek volgnummer.

De “Verdeler” tab is om alle constateringen van één specifieke schakel- en verdeelinrichting overzichtelijk te krijgen. De filtering van dit tabblad werkt van boven naar beneden.