NEN 3140 en SCIOS Scope 8

Electrical Installation

In Nederland eist de wetgever een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties: Elektrische installaties en apparaten moeten veilig zijn; werkzaamheden met of aan deze installaties en apparaten moeten veilig worden uitgevoerd.

Een veilige bedrijfsvoering

Elke organisatie waar mensen aan het werk zijn heeft te maken met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Zowel de arbowetgeving als het burgerlijk wetboek stellen dan ook eisen aan een veilige indeling van werkzaamheden en een toezicht gericht op veilige elektrische installaties en arbeidsmiddelen. De NEN 3140 is een methodiek om aan deze eisen invulling te geven.

De structuur van de norm is gericht op het voorkomen van incidenten (brand, letselongevallen, uitval van productie etc.). Mocht er echter toch een incident plaatsvinden dan is een goed opgezet NEN 3140 werkproces een eerste stap richting het aantonen (aan handhavers en / of verzekeraar) dat alle redelijk te nemen maatregelen zijn genomen.

Is de NEN 3140 verplicht?

Zoals de meeste normen is de NEN 3140 niet wettelijk verplicht, maar geeft wel de meest praktische invulling aan wettelijke eisen.

In de norm staan bijvoorbeeld werkprocedures voor veilig schakelen aan elektrische installaties, een methodiek voor inspecties van de gebouwen en de werkwijze rondom het instrueren en aanwijzen van medewerkers. De norm is een praktisch handvat om te helpen met een goede bedrijfsvoering van uw elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Drie pijlers van de NEN 3140

Het eerste onderdeel omvat het opzetten van een beleid rondom de bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen; het opzetten van een structuur van verantwoordelijkheden en het definiëren van de werkzaamheden.

De tweede pijler zorgt dat werkzaamheden door opgeleide (periodieke instructie) en bevoegde (aanwijsbeleid) personen worden uitgevoerd.

De laatste pijler bestaat uit de uitvoering van de inspectie en het toezicht op de installatie; een onderdeel hiervan is het opstellen van een inspectieplan voor installaties, machines en arbeidsmiddelen.

De huidige geldende versie van de norm is NEN 3140 + A2:2018. Dit is de opvolger van de NEN 3140:2011 + A1:2015.

NEN 3140 inspecties kunnen ook plaatsvonden conform SCIOS Scope 8. Neem hierover contact met ons op.
Inspectie aanvragen »


NEN3140 Overzicht »
 

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Nieuws

Lees meer »