NTA 8220 Inspectiemethode

Electric Shock

Eind 2017 is de NTA 8220 “Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico” operationeel geworden. De NTA 8220 is ontwikkeld door inspecteurs en verzekeraars als beoordelingsmethode voor het risico op brand in elektrische installaties. Tot voor kort werd door verzekeraars in de polisvoorwaarden opgenomen dat de elektrische installatie moest worden geïnspecteerd volgens de protocollen NEN 3140, VIER (Verzekering Inspectie Elektrotechnische Risico’s) of Agro Elektra. Deze inspecties zijn niet expliciet gericht op de beoordeling van het risico op brand. De NTA 8220 is dat wel.

Bedrijfsbranden komen dikwijls voort uit slecht onderhouden of onveilige technische installaties. De verzekeraars was dit ook al opgevallen. Er is daarom een samenwerkingsverband opgericht tussen verschillende partijen om een nieuwe inspectiemethode te lanceren, de NTA 8220. de samenwerkende partijen zijn:

  • Het Verbond van Verzekeraars
  • UNETO-VNI, een ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.
  • iKeur, een platform van onafhankelijke inspecteurs.

Wat is de NTA 8220 inspectiemethode?

De NTA 8220 inspectiemethode en de SCIOS Scope 10 inspectie (voortvloeiend uit de NTA 8220) richt zich specifiek op de brandveiligheid van elektrische installaties en met de eventueel daarop aangesloten elektrisch materiaal. In de NTA 8220 valt te lezen hoe het brandrisico op elektrische installaties en materiaal beoordeeld worden, hoe de rapportage moet worden opgesteld, maar ook welke competenties de NTA 8220 inspecteur moet bezitten. Er bestaan reeds elektrotechnische inspecties, zoals NEN 1010 en NEN 3140. Deze inspectiemethodes hebben een breder perspectief en belichten vooral het ontwerp en de bedrijfsvoering omtrent technische installaties. Het brandrisico komt daar wel aan de orde, maar in een beperkte mate. De NTA 8220 inspectiemethode kan goed dienen als een aanvulling op NEN 1010 en NEN 3140, waarbij zeer specifiek naar brandrisico’s van elektrische installaties gekeken wordt. Op onderdelen verwijst de nieuwe NTA 8220 inspectiemethode ook naar NEN 1010 en NEN 3140.

Hoe ziet de NTA 8220 inspectiemethode eruit?

Risico-analyse

Naar aanleiding van de aard, het gebruik en de omgeving van de elektrische installaties en materiaal, wordt er een risicobeoordeling gedaan die gericht is op het constateren van de brandrisico’s. Hierbij wordt gekeken welke elektrotechnische componenten een ontstekingsbron zouden kunnen zijn in relatie met de omgeving waarin zij zich bevinden. Het opstellen van een dergelijke risicobeoordeling vergt bepaalde capaciteiten van de inspecteur. AREPA Heeft deze gekwalificeerde inspecteurs in dienst.

Risicovolle ruimten, machines en schakel-en verdeelinrichingen worden helemaal beoordeel, overige ruimten mogen op basis steekproef worden beoordeeld

Aanvullende NEN 3140 inspectie

De NTA 8220 inspectiemethode verwijst ook naar NEN 3140 maar een NTA 8220 inspectie voldoet hier niet aan. Het combineren van de NTA 8220 en de NEN 3140 inspectie is wel mogelijk. Omdat de inspectiemethodiek van de NTA 8220 iets afwijkt van de NEN 3140, en het brandrisico tijdens inspectie leidend is, krijgt de inspectie de aanvulling “+ ARBO-check”. Het is dan ook geen NEN 3140 inspectie.

Wilt u naast de brandrisico inspectie, de “ARBO-check” uitgevoerd hebben, vul dan het contactformulier in voor een maatwerk offerte.

Geïnteresseerd ? ook inspecteur worden? kijk hier.


Recent nieuws

Lees ons laatste nieuws en blijf op de hoogte van wat er gebeurt binnen AREPA en in de reconditionerings-industrie!

Lees meer »